Wynajem aut w przewozach rekreacyjno - turystycznych

Nieregularne przewozy są to przewozy wykonywane podczas i na warunkach wzajemnie uzgodnionych między przewoźnikiem i klientem, w szczególności wycieczki zakładowe, turystyczne, przewozy pracownicze, szkolne, a też pielgrzymki, zjazdy czy zloty. Osoby pracujące zawodowe podkreślają, że najlepszym rozwiązaniem jest Wynajem aut w danym województwie. Bardzo często wynikają z rozmieszczenia oświatowych placówek czy miejsc pracy.

Przewozy rekreacyjno – turystyczne wynajmowanymi autami

Incydentalne przewozy dotyczą głównie przewozów rekreacyjno - turystycznych i w naprawdę dużej mierze zaspokajane są indywidualnymi środkami transportu samochodowego. Popyt na usługi przewozowe samochodowego transportu wynika z ogólnie klasyfikowanych potrzeb transportowych i jest ukształtowany poprzez grupę czynników, które bowiem określają, czy w danym czasie i po określonej cenie usługobiorca będzie chciał kupić tę usługę.

Te czynniki odnoszą się do zasobów finansowych konsumenta transportowej usługi, jak i są wskaźnikiem dla firmy transportowej, jaki poziom cen jest wówczas akceptowalny na rynku. Do tych czynników zaliczyć można:

  • rodzaj i ilość potrzeb przewozowych, na które zgłaszają swoje zapotrzebowanie konsumenci;
  • wszystkie zasoby finansowe konsumenta usługi przewozowej;
  • wysokość cen za usługę przewozową;
  • rodzaj a także ilość usług transportowych oferowanych poprzez przedsiębiorstwo transportowe.
Duża część potrzeb przewozowych jest realizowana właśnie przez tę gałąź transportu. Zatem na takie zastosowanie samochodowego transportu ogromny wpływ mają przedstawione powyżej zalety tej gałęzi transportu. Istnieją jednakże dwie dosyć niekorzystne cechy, które mogą znacznie ograniczać jego wykorzystanie: bardzo wysokie koszty jednostkowe wytwarzania usługi i mała zdolność osiągania w określonej jednostce czasu potencjału przewozowego.

W sektorze pasażerskich przewozów korzystających z Wynajem aut oraz wypożyczalni aut istotnym elementem jest oszacowanie popytu realnego, które przejawia się bowiem zainteresowaniem społeczeństwa do skorzystania z oferty przedstawianej poprzez przewoźników. W tym aspekcie na popyt wpływają czynniki:
  • rozpoznanie przewozowych potrzeb w aspekcie lokalizacji miejsc zamieszkania, pracy, edukacji, oświaty, kultury, rozrywki, handlu;
  • zaproponowanie przewozowej oferty w danym segmencie rynku.
Wynajem aut służący przewozowi ludzi transportach zarobkowych
Przewozy ludzi w międzynarodowym transporcie zarobkowym w 2011 roku wyniosły aż 2488 tys. i wzrosły aż o 8% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zaś największą ilość przewieziono w relacjach z Niemcami – aż 1138 tys., Francją – 207 tys. oraz Wielką Brytanią – 184,9 tys. osób. Wówczas transport towarowy obsługuje takie sektory gospodarki, jak: produkcja przemysłowa (przemysł wydobywczy, przetwórczy, produkcji artykułów konsumpcyjnych), handel (wewnętrzny i zagraniczny), branża budowlana, sektor rolny i leśny. W 2011 roku łącznie przewieziono 202 336 tys. ton ładunków, a w tym w relacjach krajowych aż 125 906 tys. ton towarów. Tymi głównymi produktami w drogowym transporcie, przewożonymi w relacji eksportowej, są chemikalia, produkty spożywcze, drewno oraz jego produkty oraz meble i urządzenia. W przewozach w importowej relacji także dominują produkty chemiczne i artykuły spożywcze, ponadto metale i produkty pochodzenia rolniczego. Ta rodzajowa struktura przewozów międzynarodowych wynika głównie z obrotów handlu zagranicznego. Podaż usług w owym transporcie drogowym realizowana jest poprzez firmy zajmujące się transportem zarobkowym w obsłudze pasażerskiego sektora i towarowego.

Dość charakterystyczną cechą rynku korzystającego z wynajmu aut jest wielkie rozdrobnienie podmiotów. Przykładowo w towarowym transporcie międzynarodowym działało 26,6 tys. działalności eksploatujących ok. 144 tys. pojazdów. Ponadto według stanu na dzień 31 marca 2013 r. zarejestrowanych w Polsce było aż ponad 132 tys. Podmiotów realizujących usługi przewozowe ładunków. Na całej przestrzeni lat wyraźny jest pewien spadek podmiotów w tym sektorze w 2007 roku działało ponad 150 tys. firm transportowych.

Zobacz również: