Wypożyczalnia samochodów Modlin

Wypożyczalnia samochodów Modlin ukazuje, że spełnienie obowiązków ubezpieczenia wymaga zawarcia umowy z wybranym ubezpieczycielem, który wykonuje działalność w tym zakresie, a ubezpieczyciel nie może odmówić jej zawarcia. Do zawarcia umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność cywilna to ponoszenie majątkowych konsekwencji własnego zachowania lub zachowania innych osób. Zachowanie to może polegać na określonym działaniu lub zaniechaniu. To działanie lub zaniechanie powoduje odpowiedzialność cywilną, jeśli spowodowało szkodę innego podmiotu, pod warunkiem, że przepisy przewidują określony skutek związany z danym stanem faktycznym.

Skutek ten to obowiązek naprawienia szkody. Korzystając z wypożyczalni samochodów Modlin dowiadujemy się, że osoba poszkodowana w wyniku zajścia zdarzenia powodującego odpowiedzialność cywilną, staje się w przedmiocie odszkodowania wierzycielem w stosunku do sprawcy szkody, a sprawca staje się w tym zakresie dłużnikiem poszkodowanego. Niestety zapisy tej ustawy nie weszły w życie w związku brakiem aktów wykonawczych. Jak wszystkie ubezpieczenia w Polsce, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem umownym. Wyróżnia się następujące rodzaje odpowiedzialności cywilnej: deliktowa, kontraktowa oraz repartycyjno – gwarancyjna. Decydując się na wypożyczalnia samochodów Modlin nie można zapominać, iż zasady odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej wykazują pewne istotne różnice, które warto podkreślić. Z jednej strony reżim deliktowy stanowi wyłączną podstawę żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę o charakterze niemajątkowym, z drugiej – odpowiedzialność kontraktowa wiąże się z ułatwieniami o charakterze dowodowym.

Podstawę dochodzenia roszczeń z tytułu jednego zdarzenia może stanowić tylko jeden rodzaj odpowiedzialności. Poszkodowany musi zdecydować, czy opiera się na przepisach reżimu deliktowego, czy też na przepisach reżimu kontraktowego. Naczelną i najstarszą zasadą odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność na zasadzie winy, co oznacza, że aby przypisać sprawcy odpowiedzialność za czyn wyrządzający komuś szkodę, jego działanie musi być zawinione. Wypożyczalnia samochodów Modlin ukazuje, że jest to główna zasada odpowiedzialności. Dwie pozostałe zasady mają zastosowanie w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego. Jak wszystkie ubezpieczenia w Polsce, ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem umownym, a więc wymaga się zawarcia umowy z wybranym ubezpieczycielem. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC uważa się za spełniony, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Do zawarcia umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Jednak może zdarzyć się taka sytuacja, że można zarejestrować na krótszy okres trwania umowy, ale muszą zajść następujące warunki, które wymieniam poniżej: pojazd mechaniczny jest zarejestrowany na stałe, pojazd mechaniczny jest zarejestrowany czasowo, ale nie krócej niż 30 dni, pojazd mechaniczny jest pojazdem wolnobieżnym Wypożyczalnia samochodów Modlin daje jednak do zrozumienia, że coraz częściej jednak przepisy przewidują powstanie odpowiedzialności za określone działania lub zaniechania, niezależnie od istnienia winy sprawcy zdarzenia powodującego powstanie szkody. Jest to odpowiedzialność za sam skutek, czyli odpowiedzialność za zasadzie ryzyka. Z kolei coraz rzadziej stosowana w prawie polskim jest odpowiedzialność za zasadzie słuszności, która przewiduje odpowiedzialność nawet w przypadku, gdy sprawcy nie można przypisać winy, ale z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego sprawcy szkody i poszkodowanego wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Sankcją za brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów jest opłata karna nakładana na osoby zobowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z opinią wypożyczalni samochodów wysokość opłat karnych jest stała i ustalona w euro. Jednakże opłatę wnosi się w złotych, po przeliczeniu według tabeli kursów nr 1 ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski w roku kontroli. Kary te wynoszą: 500 euro – osoby osobowe, 800 euro – samochody ciężarowe i autobusy oraz 100 euro – pozostałe pojazdy. W większości krajów na świecie ubezpieczenie OC w związku z ruchem pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienie rekompensaty za szkody, które powstają w związku ze stałym i znacznym rozwojem motoryzacji. Pojazdy mechaniczne są coraz doskonalsze i szybsze. Rośnie także natężenie ruchu drogowego, za czym nie zawsze nadąża modernizacja infrastruktury drogowej, zwłaszcza w Polsce. W wypadkach drogowych ludzie giną, ale także doznają obrażeń ciała często uniemożliwiające kontynuację trybu życia sprzed wypadku. Straty rzeczowe są także znaczne. Zniszczeniu w wypadkach drogowych ulegają nie tylko samochody, ale także inne mienie, jak na przykłąd transportowane tymi pojazdami towary, infrastruktura drogowa czy nawet środowisko naturalne. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność sprawcy za wyrządzenie szkody osobom trzecim oparta na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka.

Wynajmując auto należy być świadomym, iż źródła tej odpowiedzialności mogą być różne, na przykład prowadzenie przedsiębiorstwa, wykonywanie określonego zawodu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, a także kierowanie pojazdem mechanicznym. W praktyce, rozmiaru szkody, za którą ktoś jest odpowiedzialny cywilnie, tak jak i wysokości odszkodowania, nie można z góry przewidzieć. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia, z uwagi społeczną role tego ubezpieczenia, jest dokonywana przez wiele podmiotów. Określono zarówno podmioty zobowiązane do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, jak i podmioty uprawnione do takiej kontroli.

Zobacz również: